ENG | LAT | RUS


Dear participants of the RIGA HOCKEY CUP tournament, representatives of clubs, partners!

Our RIGA HOCKEY CUP tournament, as well as our Riga Cup Events team, which has been organizing the tournament over the past years, has nothing to do with various controversial events and information sources with similar names, such as Riga Cup, Riga Ice Hockey Cup in Moscow, rigahockeycup.com etc.

All information about the RIGA HOCKEY CUP tournament and our Riga Cup Events team, as before, is available on our official website www.rhc.lv, as well as on social networks sites Facebook and Instagram. More information about possible plagiarism, as well as our work and the current tournament in the latest you can find in the publication: We do our work! Additional explanation and information in an interview with Angelo Bomius.

Accordingly, RIGA HOCKEY CUP is held only in Riga. And if in the future there will be any changes or expansion of the geography of the tournament, then, first of all, the information will be posted on our official website www.rhc.lv.

Registration for the RIGA HOCKEY CUP 2020 tournament is open now, which, as before, will be held in Riga from April 3 to May 3 (rhc.lv/tournaments). Currently, registration for the RIGA HOCKEY CUP 2020 tournament has been confirmed by more than 200 teams from 21 countries (rhc.lv/teams-2020), i.e. there are very few free places left!

Therefore, gossip, the use of our logo without our consent or other inaccurate information, of course, is an unpleasant fact, but, of course, it cannot in any way affect such an extensive and complex process as the organization of the RIGA HOCKEY CUP tournament or its conduct.

See you in Riga at the largest international youth hockey tournament RIGA HOCKEY CUP 2020!

We will gladly answer any additional questions personally:
Janis Jansons
+ 371 26378360
Janis.Jansons@rhc.lv
www.rhc.lv
or on our official Facebook and Instagram pages


Cienījamie RIGA HOCKEY CUP turnīra dalībnieki, klubu pārstāvji, partneri!

Vēlāmies informēt, ka mūsu turnīram RIGA HOCKEY CUP, tāpat kā mūsu komandai Riga Cup Events, kas organizē šo turnīru pēdējo gadu laikā, nav nekāda sakara un saistību ar dažādiem pasākumiem un informācijas avotiem ar līdzīgiem nosaukumiem, kā piemēram Rīga Cup, Rīgas Kauss, Riga Ice Hockey Cup in Moscow, Rīgas kauss Maskavā, rigahockeycup.com un daudziem citiem.

Visa informācija par turnīru RIGA HOCKEY CUP un mūsu komandu Riga Cup Events, tāpat kā iepriekš ir pieejama turnīra oficiālajā mājaslapā www.rhc.lv, kā arī sociālo tīklu kontos Facebook un Instagram. Vairāk informācijas par iespējamo plaģiātu, kā arī mūs darbu un turnīra aktualitātēm ir atrodama jaunākajā rakstā Mēs daram savu darbu! . Papildus skaidrojums un informācija arī intervijā ar Angelo Bomius.

Attiecīgi, RIGA HOCKEY CUP norisinās tikai Rīgā. Tomēr, ja mēs pieņemsim lēmumu par izmaiņām vai ģeogrāfijas paplašināšanos, pirmkārt, šo informāciju publicēsim šeit, mūsu oficiālajā mājaslapā www.rhc.lv.

Šobrīd ir atvērta reģistrācija turnīram RIGA HOCKEY CUP 2020, kas tāpat kā iepriekš norisināsies Rīgā – no 3. aprīļa līdz 3. maijam (rhc.lv/tournaments).

Pieteikšanās turnīram rit pilnā sparā – ir reģistrējušās jau vairāk nekā 200 komandas no 21 valsts (rhc.lv/teams-2020), tāpēc brīvo vietu skaits ir pavisam mazs!

Tādējādi baumas, logotipa lietošana bez mūsu piekrišanas vai cita maldinoša informācija, protams ir nepatīkams fakts, bet noteikti nevar būtiski ietekmēt tik nopietnu procesu, kā RIGA HOCKEY CUP turnīra organizēšanu un norisi.

Uz tikšanos Rīgā lielākajā starptautiskajā jauniešu hokeja turnīrā RIGA HOCKEY CUP 2020!

Ar lielāko prieku atbildēsim uz jebkādiem jūsu jautājumiem saistībā ar turnīru:

Kontakti saziņai:
Jānis Jansons
+ 371 26378360
Janis.Jansons@rhc.lv
www.rhc.lv

Vai arī mūsu oficiālajos sociālo tīklu kontos Facebook un Instagram


Уважаемые участники турнира RIGA HOCKEY CUP, представители клубов, партнеры!

Наш турнир RIGA HOCKEY CUP, а также наша команда Riga Cup Events, которая занимается организацией турнира на протяжении последних лет, не имеет никакого отношения к различным неоднозначным мероприятиям и источникам информации с похожими названиями, как например Riga Cup, Riga  Ice Hockey Cup in Moscow, rigahockeycup.com итд.

Вся информация о турнире RIGA HOCKEY CUP и нашей команде Riga Cup Events, как и прежде доступна на нашем официальном сайте www.rhc.lv, а также на страницах в социальных сетях Facebook и Instagram. Более подробная информация о возможном плагиате, а также нашей работе и актуальном турнира в последней публикации: Мы делаем свою работу! Также, дополнительное пояснение и информация в интервью с Анджело Бомиусом.

Соответственно, RIGA HOCKEY CUP проводится только в Риге. А если в дальнейшем будут какие-либо изменения или расширение географии турнира, то, в первую очередь, информация будет размещена здесь, на нашем официальном сайте www.rhc.lv.

Сейчас открыта регистрация на турнир RIGA HOCKEY CUP 2020, который, как и прежде, пройдёт в Риге – с 3 апреля по 3 мая (rhc.lv/tournaments). На данный момент регистрацию на турнир RIGA HOCKEY CUP 2020 подтвердили более 200 команд из 21 страны (rhc.lv/teams-2020), т.е. свободных мест осталось совсем немного!

Поэтому сплетни, использование нашего логотипа без нашего согласия или другая недостоверная информация, конечно является неприятным фактом, но, однозначно, никак не может повлиять на столь обширный и комплексный процесс, как организация турнира RIGA HOCKEY CUP или его проведение.

До встречи в Риге на крупнейшем международном молодёжном хоккейном турнире RIGA HOCKEY CUP 2020!

На любые дополнительные вопросы с радостью ответим лично:

Янис Янсонс
+ 371 26378360
Janis.Jansons@rhc.lv
www.rhc.lv
или
На наших официальных страничках в Facebook и Instagram

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Accept Read more