INFORMATION

ENG | LAT | RUS


INFORMATION

Dear participants,

In the light of the recent events all around the world in regard to the spread of the Corona virus, we would like to inform you that, based off information from Latvia’s health authorities, including The Centre for Disease Prevention and Control of Latvia, we have not received nor a recommendation, nor a request for cancelling or postponing the tournament TRUE RIGA HOCKEY CUP 2020.

FOR YOUR INFORMATION:

 1. According to the World’s health statistics data, the risk group for the disease is not children or adolescents, but rather the elderly, especially those who have other health problems.
 2. Infection of the Corona virus can occur all year long, especially during the autumn and winter. The virus can cause light airway infections as well as stronger illnesses with more serious complications. The usual symptoms are light or mild and affect the upper airways.
 3. We are actively monitoring the information by The Centre for Disease Prevention and Control of Latvia and are following the recommendations for health and safety.

ADDITIONAL SECURITY MEASURES FOR A SUCCESSFUL TOURNAMENT:

 1. The games will be played without spectators and only the team members and their families will be allowed into the arena.
 2. Disinfectants will be installed in the arenas and hotels for the participants to use.
 3. More frequent cleaning of the Arena’s will be ensured during the tournament.
 4. Our partner airline “airBaltic” performs frequent disinfection of their airplanes to ensure safe travel.
 5. We ask every participant to observe their own personal hygiene.
 6. For safety reasons, we have reached an agreement with both Chinese teams of U12 and U13 age groups to cancel their participation of this year’s tournament.
 7. It’s possible that airports or border controls will have increased security measures so we ask for the teams to plan their trips accordingly so that additional security measures do not create further complications and delays and so you can arrive to Riga safely and on time.

PROFYLAXIS IS WHAT HELPS AVOID VIRUSES THE MOST:

 1. Parents, coaches and administration should not fall into panic and should remain calm and assess the reliability of their information sources.
 2. Strengthen your own and the kids’ immune systems, drink lots of liquids and avoid sugary drinks, which weaken immunity. Kids should stick to a regime of lots of sleep and lots of time outside in fresh air. Frequently air out and clean up your rooms.
 3. Frequently and carefully wash your hands for at least 20 seconds using water and soap or disinfectants containing alcohol. This is especially important before eating, after sneezing or coughing and after using restrooms or other shared spaces.

We are actively following and will continue to keep us updated with information from responsible health authorities of Latvia, follow security recommendations, and inform tournament participants of any latest recommendations, requirements and other changes we receive.

Based off the aforementioned, we wish to inform you that the tournament has not been cancelled at the moment, and we are actively preparing to host you during TRUE RIGA HOCKEY CUP 2020 in April and May.


INFORMĀCIJA

Cienījamie dalībnieki,

Atsaucoties uz pēdējā laika notikumiem visā pasaulē saistībā ar koronavīrusa izplatības īpatnībām un vispārējo paniku, informējam, ka, pamatojoties uz Latvijas valsts atbildīgajām veselības iestādēm, tai skaitā, Slimību Profilakses un Kontroles Centra slēdzieniem, neesam saņēmuši nedz pieprasījumu nedz rekomendāciju par nepieciešamību atcelt vai pārcelt turnīru TRUE RIGA HOCKEY CUP 2020.

INFORMĀCIJAI:

 1. Saskaņā ar Pasaules veselības statistikas datiem, slimības riska grupā nav bērni un jaunieši, bet gan pamatā vecāka gada gājuma cilvēki, it īpaši tie, kuriem ir citas veselības problēmas.
 2. Cilvēkiem koronavīrusu infekcijas tiek reģistrētas visu gadu, īpaši rudenī un ziemā. Tas var izraisīt gan vieglas elpceļu infekcijas, gan smagas saslimšanas ar nopietnākām komplikācijām. Parasti simptomi ir viegli vai vidēji smagi un skar augšējos elpošanas ceļus.
 3. Mēs aktīvi sekojam līdzi Slimību Profilakses Kontroles centra aktuālajai informācijai un ievērojam drošības pasākumu rekomendācijas.

PAPILDUS DROŠĪBAS PASĀKUMI TURNĪRA SEKMĪGAI NORISEI:

 1. Spēles tiks rīkotas bez skatītāju līdzdalības, hallēs drīkstēs atrasties tikai vecāki un komandu spēlētāji.
 2. Arēnās un viesnīcās tiks uzstādīti dezinficējošie līdzekļi, turnīru dalībnieku lietošanai.
 3. Turnīra laikā būs nodrošināta biežāka Arēnu telpu uzkopšana.
 4. Mūsu partneris lidsabiedrība “airBaltic” veic regulāru lidmašīnu dezinficēšanu, nodrošinot drošus lidojumus.
 5. Katru dalībnieku individuāli lūdzam rūpīgi ievērot personīgo higiēnu.
 6. Uztraukuma mazināšanas un drošības apsvērumu dēļ, esam vienojušies ar komandām no Ķīnas par abu komandu U12 un U13 vecumu grupās dalības atlikšanu šī gada turnīrā.
 7. Iespējams, lidostās vai uz robežām tiks ieviesti papildus drošības pasākumi, tāpēc aicinām komandas izvērtēt braucienu un lidojumus laikus, plānot laicīgu ierašanos, transporta atiešanu, lai iespējamie drošības pasākumi neradītu papildus sarežģījumus, kavējumus un Jūs sekmīgi un laicīgi varētu ierasties Rīgā.

PROFILAKSE IR VISSVARĪGĀKAIS, KAS PALĪDZ IZVAIRĪTIES NO VĪRUSIEM:

 1. Vecākiem, treneriem, administrācijai nepadoties panikai, saglabāt pragmatisku un vēsu prātu, izvērtēt informācijas avotu ticamību;
 2. Nodrošināt un stiprināt bērnu un savu imūnsistēmu, lietot daudz šķidruma, izvairīties no cukurotiem dzērieniem, kas novājina imunitāti. Bērniem ievērot režīmu, daudz miega, pavadīt laiku svaigā gaisā. Vēdināt telpas, regulāri tās uzkopt;
 3. Bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm vai alkoholu saturošu roku dezinfekcijas šķidrumu vismaz 20 sekundes. Tas sevišķi svarīgi pirms ēšanas, pēc šķaudīšanas, klepošanas un pēc labierīcību vai citu koplietošanas telpu apmeklēšanas.

Mēs aktīvi sekojam un turpināsim sekot līdzi kompetento un atbildīgo iestāžu aktuālajai informācijai, ievērot drošības pasākumu rekomendācijas, kā arī informēt turnīra dalībniekus par saņemtajām rekomendācijām, prasībām un citām izmainām.

Pamatojoties uz augstākminēto, informējam ka šobrīd turnīrs nav atcelts un mēs aktīvi gatavojamies Jūs uzņemt TRUE RIGA HOCKEY CUP 2020 aprīlī un maijā!


ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые участники,

Учитывая актуальную ситуацию и происходящее во всем мире относительно особенностей распространения коронавируса и всеобщей паники, информируем Вас, что, основываясь на предоставленную информацию и заключения компетентных органов Латвии, ответственных инстанций по вопросам здравоохранения, в том числе Латвийским Центром Профилактики и Контроля Заболеваний, мы не получили ни требований, ни рекомендаций относительно отмены или переноса турнира TRUE RIGA HOCKEY CUP 2020.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ:

 1. Согласно данным Мировой статистики здравоохранения, группа риска – это не дети и молодые люди, а пожилые люди, страдающие заболеваниями дыхательной системы, диабетом и другими проблемами со здоровьем.
 2. У людей коронавирусные инфекции регистрируются в течение всего года, особенно осенью и зимой. Они могут вызывать как легкие респираторные инфекции, так и серьезные заболевания с более серьезными осложнениями. Обычно симптомы слабо выражены и поражают верхние дыхательные пути.
 3. Мы будем продолжать отслеживать информацию, предоставляемую достоверными источниками и компетентными органами, и следовать рекомендациям по мерам предосторожности от Центра Профилактики и Контроля Заболеваний, а также информировать участников о мерах предосторожности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА:

 1. Игры будут проходить без зрителей, в залы будут допускаться только игроки и представители команды, а также родители.
 2. В целях профилактики во всех ледовых аренах и в отелях будут установлены Дезинфицирующие средства для использования всеми участниками во время турнира (согласно рекомендациям Латвийского центра инфекционных заболеваний).
 3. Во время турнира будет обеспечена более частая уборка помещений.
 4. Наш партнер airBaltic регулярно проводит дезинфекцию воздушных судов для исключения дополнительных рисков.
 5. Каждого участника просим тщательно соблюдать правила личной гигиены. ЧАЩЕ МЫТЬ РУКИ, использовать дезинфекторы!
 6. В целях уменьшения тревоги, беспокойства и обеспечения дополнительной безопасности мы приняли обоюдное решение отложить участие в турнире обеих команд из Китая (U12 и U13) до следующего года.
 7. Дополнительные меры безопасности могут быть приняты в аэропортах или на границе, поэтому мы просим команды вовремя оценить ситуацию относительно времени выезда, рейсов и планировать своевременное прибытие/отбытие транспорта, чтобы исключить неудобства и прибыть в Ригу вовремя .

ПРОФИЛАКТИКА ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ ВАЖНЫМ УСЛОВИЕМ ИЗБЕЖАТЬ ВИРУСЫ:

 1. Родителям, тренерам, администрации не поддаваться панике, сохранять прагматичность и спокойствие, оценивать достоверность источников информации.
 2. Обеспечивать и укреплять иммунитет ребенка, а также собственную иммунную систему, потреблять много жидкости, избегать сахаросодержащие напитки, снижающие иммунитет. Дети должны соблюдать режим, высыпаться , проводить время на свежем воздухе . Также, необходимо проветривать помещения, обеспечивать регулярную уборку .
 3. Часто и тщательно мойте руки с мылом или спиртосодержащим дезинфицирующим средством для рук в течение не менее 20 секунд. Это особенно важно перед едой, после чихания, кашля, а также после посещения мест общего пользования.

Мы будем продолжать отслеживать информацию, предоставляемую достоверными источниками, следовать рекомендациям по мерам предосторожности, а также информировать участников о полученных рекомендациях, требованиях и других изменениях.

Учитывая вышеупомянутое, на данный момент турнир не отменен, мы продолжаем готовиться и ждем Вас в Риге в апреле и мае на турнире TRUE RIGA HOCKEY CUP 2020!

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Accept Read more