WE DO OUR WORK!

ENG | LAT | RUS


WE DO OUR WORK!

We have received questions from our observant followers about possible plagiarism regarding our RIGA HOCKEY CUP tournament. It must be admitted that NO brand is 100% protected from plagiarism. Large, recognizable brands / products are copied everyday and are practically impossible to track. WHAT TO DO? Pay attention to quality, content, compliance with requirements, to verify the credibility and authenticity of the information provided, etc.

IS IT PLAGIARISM? Apparently, the elements of visual identity and intellectual property, including the logo, video highlights, of our RIGA HOCKEY CUP tournament, were of interest and used in the media without our consent. BUT THERE IS NO CAUSE FOR CONCERN – TOURNAMENT, it`s organizing process, components and quality IS NOT POSSIBLE to copy.

ABOUT THE TOURNAMENT. As you know, THE ORGANIZATION OF AN INTERNATIONAL ICE HOCKEY TOURNAMENT IS A MUCH MORE COMPLEX PROCESS THAN JUST AN IDEA, INITIATIVE OR MEDAL PRESENTATION. RIGA HOCKEY CUP – it is a huge daily work, including work and communication with teams, game calendar development, ice arena provision, staff, accommodation, transportation, catering, pre-tournament meetings, communication, game broadcasting, and most importantly TOURNAMENT PARTICIPANTS, COOPERATION PARTNERS AND TEAM OF PROFESSIONALS with extensive experience and extensive knowledge in their field. That’s much harder to copy than a tournament logo!

ABOUT THE TEAM, HISTORY AND RESULTS. Given the high volume of work and the uneven distribution of the workload between the organizers, in 2017, co-founder and creator of this tournament Angelo Bomius decided to stop participating in the tournament organization process. Taking over the responsibilities of Angelo, our team (Riga Cup Events) continued to work on the organization and development of the tournament, based on experience to date, skills and professionalism. Initially we introduced a number of NOVELTIES as well as the minimum level of COMMUNICATION required today, such as: 1) development of the tournament’s visual identity, including a well-known and recognizable logo for the audience; 2) a website www.rhc.lv featuring the tournament’s most essential information; 3) and social media – Facebook and Instagram accounts – for tournament news, quick photo uploads from the games, faster communication and other activities; 4) final game broadcasts; 5) and video highlights with outstanding moments from the games right after each tournament, etc. Namely, we do not stop and continue to develop all of the above. However, for the third year in a row, we receive APPRECIATION FROM THE TEAMS AND PARTNERS FOR SIGNIFICANTLY BETTER AWARENESS OF THE TOURNAMENT ISSUES!

But the most important work is on the content and quality of the TOURNAMENT itself, lately paying more attention to improving the game calendar, improving the comfort of the participants, taking into account the rising number of teams (+ 50)! Accordingly, we provide with new ice arenas such as Jelgava, Ogre, Marupe, and mall “Akropole” that have been added lately and expand options of accommodation facilities in the new hotels. Namely, our task list list has many different issues – provision of judges, catering, gifts and awards, team meetings, awards ceremonies, etc. – that are part of our organization process and are in the process of changing as we strive for the perfect tournament!

In the same time, taking into account recurring situation of load distribution between organizers / partners, non-feasance and rejected offer for load distribution review, we have officially agreed on the uncontested partner separation and our team`s full rights for further organization of the RIGA HOCKEY CUP, as evidenced by the signatures of both parties in related documents in the presence of lawyers (all documents are available for inspecition upon request). After evaluating the current situation, the role of each party, goals, motivation and actual contribution of each party in the tournament organization, Angelo has decided to return and join our team! (more in Angelo Bomius is Back). Our MOTO – WORK TO ACHIEVE!

LATEST NEWS. Currently in our work, in the process of organizing the tournament, similarly to the last 3 years, EVERYTHING IS GOING ACCORDING TO PLAN. Respectively, we manage all the same functions we have managed in recent years, namely raising the bar and striving for even better results, service and quality. Registration for the tournament is in full swing and over 200 teams from 20 countries have already applied (rhc.lv/teams-2020). Do not miss the opportunity to register your team for Europe’s Largest Youth Ice Hockey Tournament – RIGA HOCKEY CUP 2020 (rhc.lv/tournaments).

In turn, rumors or usage of the logo without our consent, of course, is an unpleasant fact, but certainly cannot have a significant impact on the process like organizing a RIGA HOCKEY CUP tournament or anyhow affect our intellectual property that we ourselves have created and developed. Namely, we promise to follow the information in the media, to the extent preventing potential plagiarism and deception. We want to be as OPEN and TRANSPARENT as possible, therefore we regularly update tournament participants and collaboration partners on current events throughout our media.

WE ARE FOR HONESTY, QUALITY, TRANSPARENT WORK AND OPENNESS, so we will be more than happy to answer any questions about the tournament. Feel free to call, write or make an appointment to get get acquainted and know more about RIGA HOCKEY CUP tournament. WE ARE NOT PERFECT, BUT AIM FOR THAT! Therefore, if you have any suggestions, we will be more than happy to hear out everyone!

THANK YOU ALL AND EVERYONE FOR YOUR PARTICIPATION, TRUST, COMPETITION SPIRIT AND PERFORMANCE!

If you have any questions, WELCOME!

Contacts:
Jānis Jansons
+ 371 26378360
Janis.Jansons@rhc.lv
www.rhc.lv

See you in Riga!


MĒS DARAM SAVU DARBU!

No mūsu vērīgiem sekotājiem esam saņēmuši jautājumus par iespējamo plaģiātu saistībā ar mūsu turnīru RIGA HOCKEY CUP. Ir jāatzīst, ka NEVIENS zīmols nav 100% pasargāts no plaģiātisma. Lieli, atpazīstami zīmoli/produkti tiek kopēti ikdienā un izsekot tām praktiski nav iespējams. KO DARĪT? Pievērst uzmanību kvalitātei, saturam, atbilstībai prasībām, pārliecināties par sniegtās informācijas patiesumu un autentiskumu, utml.

VAI PLAĢIĀTS? Acīmredzot, arī mūsu turnīra RIGA HOCKEY CUP vizuālās identitātes elementi un intelektuālais īpašums, tai skaitā logotips, video highlights, izraisījuši interesi un tika lietoti medijos bez mūsu piekrišanas. BET UZTRAUKUMAM NAV PAMATA – TURNĪRU, tā organizēšanas procesu, sastāvdaļas un kvalitāti NOKOPĒT NAV IESPĒJAMS.

PAR TURNĪRU. Kā jau ir zināms, STARPTAUTISKĀ HOKEJA TURNĪRA ORGANIZĒŠANA IR KRIETNI SAREŽGITĀKS PROCESS, NEKĀ TIKAI IDEJA, INICIATĪVA VAI MEDAĻU PASNIEGŠANA. RIGA HOCKEY CUP – tas ir apjomīgs ikdienas darbs, tai skaitā darbs un komunikācija ar komandām, spēļu kalendāra izstrāde, ledus arēnu nodrošināšana, personāls, dalībnieku izmitināšana, loģistika, transports, ēdināšana, pirmsturnīra sanāksmes, komunikācija, spēļu translācijas, un, pats galvenais TURNĪRA DALĪBNIEKI, SADARBĪBAS PARTNERI UN PROFESIONĀĻU KOMANDA ar lielu pieredzi un plašām zināšanām savā jomā. To nokopēt ir krietni grūtāk nekā logotipu!

PAR KOMANDU, VĒSTURI un REZULTĀTIEM. Ņemot vērā lielo darba apjomu un darba slodzes nevienmērīgu sadalījumu organizētāju starpā, 2017. gadā šī turnīra viens no dibinātājiem un izveidotājs Andžēlo Bomius pieņēmis lēmumu pārtraukt dalību turnīra organizēšanas procesā. Pārņemot Andželo pienākumus, mūsu komanda (Riga Cup Events), izmantojot līdzšinējo pieredzi, prasmes, profesionalitāti, turpina darbu pie turnīra organizēšanas un pilnveides. Sākotnēji mēs ieviesām vairākus JAUNUMUS – pirmām kārtām mūsdienās tik nepieciešamo KOMUNIKĀCIJAS minimumu: 1) Tika izstrādāta turnīra vizuālā identitāte – auditorijai labi zināms un atpazīstams logotips; 2) mājaslapa www.rhc.lv turnīra svarīgākās informācijas atspoguļošanai; 3) sociālie mediji – Facebook un Instagram konti – turnīra jaunumu atspoguļošanai, operatīvai spēļu bilžu publicēšanai, ātrākai komunikācijai un citām aktivitātēm; 4) finālspēļu translācijas; 5) video apskati  ar spilgtākajiem spēļu momentiem uzreiz pēc katra turnīra utml. Proti, mēs neapstājamies un turpinām attīstīt visu iepriekšminēto un jau trešo gadu pēc kārtas saņemam no komandām un sadarbības partneriem ATZINĪBU PAR IEVĒROJAMI LABĀKU INFORMĒTĪBU TURNĪRA NORISES JAUTĀJUMOS!

Bet svarīgākais darbs notiek pie paša TURNĪRA SATURA UN KVALITĀTES, kur pēdējā laikā vēršam pastiprinātu uzmanību spēļu kalendāra pilnveidošanai, dalībnieku komforta uzlabošanai, ņemot vērā krietni augošo komandu skaitu (+ 50)! Attiecīgi nodrošinām jaunas ledus Arēnas, kā piemēram Jelgavā, Ogrē, Mārupē un t/c “Akropolē”, kas šajā laikā nākušas klāt, un paplašinām dzīvošanas/izmitināšanas iespējas jaunās viesnīcās. Proti, mūsu darāmo darbu sarakstā ir vēl daudz dažādu jautājumu – tiesnešu nodrošināšana, ēdināšana, dāvanas un balvas, līderu sanāksmes, apbalvošanas ceremonijas utml. -, kas ietilpst mūsu organizēšanas procesā un pakļaujas izmaiņām, mums tiecoties pēc ideāla turnīra!

Paralēli, ņemot vērā atkārtoti radušos situāciju par slodzes sadalījumu organizētāju/partneru starpā, saistību nepildīšanu un noraidīto piedāvājumu par sadalījuma pārskatīšanu, oficiāli esam vienojušies par partneru šķiršanos bez pretenzijām un mūsu komandas tiesībām RIGA HOCKEY CUP turnīra turpmāko organizēšanu, ko apliecina abu pušu parakstītie dokumenti advokātu un notāra klātbūtnē (visi dokumenti ir pieejami apskatei pēc pieprasījuma). Izvērtējot aktuālo situāciju, katra dalībnieka lomu, mērķus, motivāciju un faktisko ieguldījumu turnīra organizēšanas procesā, Andželo Bomius pieņēmis lēmumu atgriezties turnīrā un pievienoties mūsu komandai!! (vairāk rakstā Angelo Bomius is Back). Mūsu MOTO – STRĀDĀT, LAI SASNIEGTU!

AKTUĀLI. Šobrīd mūsu darbā, turnīra organizēšanas procesā, analoģiski pēdējiem 3 gadiem, VISS NOTIEK PĒC PLĀNA. Attiecīgi, veicam visas tās pašas funkcijas, ko esam pildījuši pēdējos gados, proti, paaugstinot latiņu, un ejam uz vēl labākiem rezultātiem, servisu un kvalitāti. Reģistrācija turnīram rit pilnā sparā un ir pieteikušās jau vairāk nekā 200 komandu no 20 valstīm (rhc.lv/teams-2020). Nepalaidiet garām iespēju pieteikt savu komandu Eiropas Lielākajam jauniešu hokeja turnīram – RIGA HOCKEY CUP 2020 (rhc.lv/tournaments).

Savukārt, baumas vai logotipa lietošana bez mūsu piekrišanas, protams ir nepatīkams fakts, bet noteikti nevar būtiski ietekmēt tik nopietnu procesu, kā RIGA HOCKEY CUP turnīra organizēšanu, vai kādā veidā ietekmēt mūsu intelektuālo īpašumu, ko paši esam radījuši un attīstījuši. Proti, mēs apsolām sekot līdzi informācijai medijos, iespēju robežās novēršot iespējamo plaģiātu un maldināšanu, kā arī centīsimies informēt par to. Mēs vēlamies būt maksimāli ATKLĀTI un CAURSPIDĪGI, tāpēc savos medijos regulāri informējam turnīra dalībniekus un sadarbības partnerus par aktualitātēm turnīra ietvaros.

ESAM PAR GODĪGUMU, KVALITĀTI, CAURSPIDĪGU DARBU UN ATKLĀTĪBU, tāpēc ar lielāko prieku atbildēsim uz jebkādiem jūsu jautājumiem saistībā ar turnīru. Droši zvaniet, rakstiet vai izvēlaties tikšanās laiku, lai iepazītos tuvāk – ar prieku pastāstīsim par RIGA HOCKEY CUP turnīra norisi. MĒS NEESAM PERFEKTI, bet tiecamies uz to. Tāpēc, ja Jums ir priekšlikumi, ar lielāko prieku uzklausīsim katru!

PALDIES VISIEM UN KATRAM PAR JŪSU DALĪBU, UZTICĪBU, SACENSĪBAS GARU UN SNIEGUMU!

Kontakti saziņai:
Jānis Jansons
+ 371 26378360
Janis.Jansons@rhc.lv
www.rhc.lv

Tiekamies lielākajā starptautiskajā jauniešu hokeja turnīrā RIGA HOCKEY CUP 2020!


МЫ ДЕЛАЕМ СВОЮ РАБОТУ!

От наших внимательных подписчиков мы получили несколько вопросов о возможном плагиате относительно нашего турнира RIGA HOCKEY CUP. Нужно признать, что ни один бренд не защищен от плагиата на 100%. Даже самые большие и узнаваемые бренды и продукты ежедневно подвергаются копированию, и проследить за этим практически невозможно. Что же делать? Обращать внимание на качество, содержание, соответствие требованиям, убеждаться в правдивости и аутентичности информации, итд.

ПЛАГИАТ? По всей видимости, наш турнир RIGA HOCKEY CUP, а также элементы визуальной идентичности и интеллектуальная собственность, в частности логотип и видео обзоры, вызвали неподдельный интерес и были использованы в средствах массовой информации без нашего согласия. Но нет причины для беспокойства – скопировать турнир, его составляющие, качество и процесс организации невозможно!

О ТУРНИРЕ. Как известно, организация международного хоккейного турнира – это намного более сложный процесс, нежели только идея, инициатива или церемония награждения. RIGA HOCKEY CUP – это обширная ежедневная работа, огромный труд, включающий в себя множество составляющих: коммуникацию с командами, создание графика игр, ледовые арены, персонал, размещение участников, гостиницы, логистика, транспорт, питание, собрание лидеров, осуществление коммуникации, трансляции игр и, самое главное, участники турнира, партнёры и команда профессионалов с большим опытом и обширными знаниями в своей сфере. Все это скопировать намного сложнее, чем логотип! Практически невозможно!

О КОМАНДЕ, ИСТОРИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ. Ввиду большого объема работы и неравномерного распределения рабочей нагрузки между организаторами, в 2017-м году один из основателей турнира Анджело Бомиус (Angelo Bomius) принял решение прекратить  свое участие в организации турнира. Переняв обязанности Анджело, наша команда (Riga Cup Events) продолжает работу по организации и развитию турнира, используя свой профессионализм и опыт в данной сфере. Для начала мы осуществили несколько нововведений – прежде всего, крайне необходимый сегодня коммуникационный минимум: 1) была разработана визуальная идентичность турнира – уже известный и узнаваемый логотип турнира; 2) вэб-сайт www.rhc.lv, для отображения актуальной информации о турнире; 3) социальные сети – аккаунты в Facebook и Instagram – для новостей турнира, публикации фотографий, трансляций, оперативной коммуникации с аудиторией и участниками итд.; 4) прямые трансляции игр за медали; 5) а также видео обзоры с наиболее яркими игровыми моментами и интервью сразу после каждого турнира  и т.д. Естественно, мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем развивать все вышеперечисленное. И уже третий год подряд получаем признание и благодарность от команд и партнёров за значительно улучшенную коммуникацию и осведомлённость о турнире.

В свою очередь, важнейшая работа ведется над содержанием и качеством самого турнира, в последнее время усиленное внимание уделяя усовершенствованию календаря игр, повышению комфорта участников, учитывая значительно возрастающее количество команд (+50)! Для этого обеспечиваем новые ледовые арены, в том числе в Елгаве, Огре, Марупе и в т/ц “Akropole”, которые были добавлены в последние годы, а также улучшаем возможности размещения/проживания в новых гостиницах. Конечно, в списке наших задач ещё очень много разных вопросов –судьи, питание, призы и подарки, собрание лидеров, церемония награждения и т.п., – которые также входят в процесс организации и подвергаются изменениям на пути к совершенству и идеальному турниру!

А также, беря во внимание повторно сложившуюся ситуацию о неравномерном распределении нагрузки и обязанностей среди организаторов/партнёров, невыполнение обязательств и отклонение предложения о пересмотре обязанностей, мы официально договорились о расторжении сотрудничества без взаимных претензий с обеих сторон и передаче всех прав организации турнира RIGA HOCKEY CUP нашей команде, о чем свидетельствуют двусторонне подписанные документы  в присутствии адвокатов и нотариуса (все документы доступны к просмотру по требованию). Оценив актуальную ситуацию, роль каждого участника, цели, мотивацию и фактические вклад в процесс организации турнира, Анджело принял решение вернуться на турнир, присоединившись к нашей команде (больше в статье Angelo Bomius is Back). Наш девиз – работать, чтобы достигать!

АКТУАЛЬНО. На данный момент в нашей работе, а именно, в процессе организации турнира, все идет по плану, аналогично последним трём годам. Соответственно, выполняем все те же функции, которые выполняли последние годы, повышая планку и стремясь к ещё лучшим результатам, сервису и качеству. Регистрация на турнир идёт полным ходом, и уже более 200 команд из 20 стран подали заявки на участие (rhc.lv/teams-2020). Не упустите возможность заявить свою команду на крупнейший в Европе молодёжный турнир по хоккею с шайбой – RIGA HOCKEY CUP 2020 (rhc.lv/tournaments).

В свою очередь, сплетни или использование логотипа без нашего согласия, конечно является неприятным фактом, но, однозначно, не может повлиять на столь сложный процесс, как организация турнира RIGA HOCKEY CUP, или каким-то образом сказаться на нашей интеллектуальной собственности, которую сами создали и развили. Также, мы обещаем следить за информацией в средствах массовой информации, по мере возможности предотвращая возможный плагиат и дезинформацию, о чем будем стараться информировать вас. Мы хотим быть предельно открытыми и прозрачными в своих действиях, поэтому регулярно информируем участников и партнёров турнира о текущих событиях в наших СМИ.

МЫ ЗА ЧЕСТНОСТЬ, КАЧЕСТВО, ОТКРЫТОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ, поэтому будем рады ответить на любые ваши вопросы о турнире. Не стесняйтесь звонить, писать или выбирайте время встречи, чтобы познакомиться поближе и узнать больше о турнире RIGA HOCKEY CUP. Мы не являемся идеалом, но стремимся к этому! Поэтому, если у вас есть какие-либо предложения или рекомендации, мы будем рады услышать каждую!

СПАСИБО ВСЕМ И КАЖДОМУ ЗА ВАШЕ УЧАСТИЕ, ДОВЕРИЕ, ДУХ СОРЕВНОВАНИЯ И ВКЛАД!

Контакты для связи:
Янис Янсонс
+ 371 26378360
Janis.Jansons@rhc.lv
www.rhc.lv
До встречи на крупнейшем международном молодёжном хоккейном турнире RIGA HOCKEY CUP 2020!

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Accept Read more